Standpunten

Deloyale concurrentie schaadt!

Vrijheid van ondernemen. Dat principe staat hoog in ons vaandel. Maar logiesaanbod dat gratis of tegen niet-marktconforme prijzen wordt aangeboden, werkt schadelijk en marktverstorend voor professionele logiesbedrijven. Niet alleen lopen ondernemers hierdoor aanzienlijke inkomsten mis. Op de langere termijn gaat deze oneerlijke concurrentie ook ten koste van de rendabiliteit, de investeringsbereidheid en de werkgelegenheid bij professionele ondernemers. RECREAD onderneemt daarom lobby tegen elke vorm van deloyale concurrentie.

Meer informatie

Toeristentaksen zijn onrechtvaardig

RECREAD stelt zich de vraag waarom toeristische gemeenten logiesbedrijven nog eens extra belasten ten opzichte van andere economische bedrijvigheden. Immers, ook veel andere bedrijven genereren rechtstreeks of onrechtstreeks inkomsten uit toeristen terwijl die andere sectoren er echter niet specifiek of nauwelijks voor belast worden. Al te vaak worden toeristentaksen gebruikt om gemeentelijke begrotingen sluitend te maken. RECREAD vraagt fiscale rechtvaardigheid!

Meer informatie

Ruimte geven aan wie onderneemt

Ruimtelijke planning is een beleidsdomein waar overheid en recreatieondernemers soms flink met mekaar in discussie gaan. Voor RECREAD staan drie essentiële principes voorop: ondernemers moeten ruimte hebben om te kunnen ondernemen, administratieve lasten moeten tot een minimum beperkt worden en ‘last but not least’ moet de overheid afdoende rechtszekerheid bieden op de lange termijn. Dat laatste is essentieel voor de investeringsbereidheid en de rendabiliteit in een kapitaalsintensieve sector zoals de verblijfsrecreatie.

Meer informatie

Reddersproblematiek: naar werkbare oplossingen

Het verplichte wettelijke toezicht in de publieke zwemgelegenheden van de recreatiesector wordt momenteel bemoeilijkt door het chronisch tekort aan beschikbare redders met een vereist reddersbrevet. Dit tekort wordt mee in de hand gewerkt door de zeer zware fysieke eisen die gesteld worden in de reddersopleiding. Een aantal voorwaarden zijn niet redelijk te noemen in functie van de normale praktijk in het veld. RECREAD vraagt een haalbaar kader rond de reddersopleiding en rond het toezicht in het algemeen.

Meer informatie

Problematiek permanent wonen oplossen

In Vlaanderen zijn er op vandaag duizenden sociale woningen te kort. De overheid werkt aan een inhaaloperatie, maar dat neemt zijn tijd. Het structurele tekort aan sociale huisvesting zorgt helaas al decennialang voor een stuk afwenteling van deze problemen richting kampeersector. Vermoedelijk een paar duizend mensen wonen permanent op een openluchtrecreatief terrein. Sommigen wonen er legaal via een vroeger goedgekeurde wettelijke overgangsperiode. De meesten echter wonen volkomen illegaal in recreatiegebied. Wat RECREAD betreft moet er via wetswijzigingen een structurele oplossing komen voor het conflict tussen federale wetgeving en de Vlaamse wetgeving zodat de thans (verplichte) inschrijving in de bevolkingsregisters in een als verblijfsrecreatie bestemd verblijf geheel onmogelijk wordt in de toekomst. Verder moet de Vlaamse overheid de ruimtelijke handhaving in recreatiegebied aanscherpen.

Meer informatie